REXISTRO DE ACTIVIDADES EN CALIDADE DE RESPONSABLE DE TRATAMENTO - Concello de Lousame

Concello de Lousame elaborou este rexistro de actividades de tratamento (RAT) de conformidade co artigo

30.1 do Regulamento (UE) 679/2016 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos (GDPR) e co artigo 31 da Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPDGDD).

A creación e mantemento deste rexistro de actividades de tratamento serve para demostrar a conformidade co RXPD e proporciona as probas para acreditar o seu cumprimento, de acordo co principio de responsabilidade proactiva establecido no artigo 5.2 do GDPR.

De acordo coa normativa de réxime local, o Concello presta servizos públicos vencellados ás distintas competencias ou funcións propias. Calquera das actividades nas cales consten datos de carácter persoal implica o tratamento de datos que se pode realizar de xeito non-automatizado ou automatizado, parcial ou totalmente. Polo tanto, este rexistro de actividades de tratamento recolle a información relativa aos tratamentos que son responsabilidade do Concello.

Control de versións do RAT como responsable

Versión

Acto de aprobación e data

Versión vixente des

de

Nº de tratamentos identificados

Inicial

Decreto de Alcaldía/Acordo da Xunta de Goberno de........ de

..............................de ...........

03/10/2023

33

Identificación do responsable de tratamento

Nome

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

Concello de Lousame

Plaza Don Teodomiro Hidalgo, 1 - 15214 Lousame (A Coruña)

[[Telefon1]]

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Identificación do delegado de protección de datos (DPO)

Nome

Enderezo

Teléfono

Correo electrónico

Ramón Santos Pérez

   

Este enderezo de correo está a ser protexido dos robots de correo lixo. Precisa activar o JavaScript para velo.

Inventario das actividades de tratamento en calidade de responsable

Tratamento

Descrición

Data aprobación/última modificación

 

ÓRGANOS DE GOBERNO E CONCELLEIROS

Datos dos órganos de goberno e concelleiros do Concello

03-10-2023

FACENDA PÚBLICA

Datos para a xestión contable do Concello e os Organismos autónomos que dependen do mesmo

03-10-2023

TRIBUTOS

Datos fiscais de cidadáns para as remesas de impostos e as súas respectivas cobranzas IAE (Imposto de Actividades), IBI (Imposto Bens Inmobles), IIVT (Imposto Incremento Valor Terreo) e outras Taxas municipais

03-10-2023

FISCAL E CONTABLE

Rexistro das obrigacións fiscais e contables suxeitos á actividade económica (traballadores, provedores e contratistas)

03-10-2023

CIDADÁNS

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen deste

03-10-2023

PADRÓN MUNICIPAL

Xestión dos datos relativos aos habitantes do municipio para as finalidades propias da Lei que regula o Padrón Municipal (Lei de Bases do Réxime Local)

03-10-2023

SANCIÓNS ADMINISTRATIVAS

Datos para a xestión contable de sancións recibidas ou emitidas por incumprimentos administrativos

03-10-2023

PERSOAL: NÓMINAS E RR HH

Datos para a confección e xestión das nóminas dos funcionarios e persoal laboral do Concello e os Organismos Autónomos dependentes do mesmo (Normativa de Función Pública Aplicable)

03-10-2023

PERSOAL: PRL E PROTECCIÓN DE DATOS

Xestión da prevención de riscos laborais e protección de datos persoais dos empregados

03-10-2023

PERSOAL: FORMACIÓN E BOLSAS

Xestión de bolsas e cursos formativos e do persoal rexistrado aos mesmos para mellorar a actividade, o perfil ou a inserción laboral

03-10-2023

PERSOAL: BOLSA DE TRABALLO, CV E PRÁCTICAS

Xestión de candidatos para a cobertura de postos de traballo mediante a incorporación aos procesos de selección de persoal e ocupación de postos vacantes e as súas prácticas

03-10-2023

PERSOAL: PLANS DE PENSIÓN

Xestión de plans de pensións que facilita a organización ao persoal empregado

03-10-2023

PERSOAL: DENUNCIAS INTERNAS

Sistema de información para poñer en coñecemento a comisión de actos ou condutas que puidesen resultar contrarios á normativa xeral ou sectorial que fosen aplicables á organización.

03-10-2023

REXISTRO DE ENTIDADES E EMPRESAS

Rexistro de entidades e empresas que se dan de alta no municipio

03-10-2023

REXISTRO DE DOCUMENTOS

Rexistro de entradas e saídas dos documentos presentados ao Concello

03-10-2023

REXISTRO DO CENSO DE ANIMAIS

Rexistro e control de animais perigosos e domésticos residentes ao municipio

03-10-2023

DEREITOS DO INTERESADO

Atender as solicitudes dos cidadáns no exercicio dos dereitos que establece o GDPR

03-10-2023

VIOLACIÓNS DA SEGURIDADE

Rexistro, xestión e resolución das brechas de seguridade en protección de datos.

03-10-2023

ATENCIÓN CIDADÁ, QUEIXAS E SUXERENCIAS

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen de leste e atención a queixas e suxerencias

03-10-2023

CULTURA, TURISMO E FESTAS

Xestión de servizos persoais efectuados por diversos departamentos de cultura, turismo e promoción cidadá (biblioteca, auditorio...)

03-10-2023

DEPORTES, PISCINA Y PABELLÓN DEPORTIVO, MERCADO MUNICIPAL

Gestión de las actividades que organiza el Ayuntamiento en espacios públicos y clubs deportivos

03-10-2023

CEMITERIO

Xestión de datos relativos aos habitantes para a xestión do cemiterio e dereitos funerarios

03-10-2023

AXUDAS E SUBVENCIÓNS

Xestión de tramitacións para servizos de persoas, asociacións, comercios ...

03-10-2023

SERVIZOS SOCIAIS BÁSICOS

Xestión dos datos obtidos para a xestión dos servizos sociais do municipio

03-10-2023

SERVIZOS SOCIAIS Á INFANCIA, ADOLESCENCIA E MOCIDADE

Xestión de servizos sociais persoais efectuados por varios departamentos de infancia e mocidade

03-10-2023

SERVIZOS SOCIAIS A MAIORES E DEPENDENCIA

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e actividades sociais a persoas maiores e persoas con discapacidade

03-10-2023

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN Á MULLER

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e seguridade á muller

03-10-2023

SERVIZOS SOCIAIS DE ATENCIÓN A PERSOAS CON ADICCIÓNS

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos, actividades sociais e seguimentos de procesos de desintoxicación

03-10-2023

ACTIVIDADES DOS VOLUNTARIOS DE PROTECCIÓN CIVIL

Xestión de actividades e talleres realizados por Protección Civil para a formación e concienciación da poboación, así como o soporte para a realización de simulacros de evacuación.

03-10-2023

AUDIOVISUAIS DE ACTIVIDADES PÚBLICAS

Xestión publicitaria audiovisual. Inclúe imaxes (foto/vídeo) e son (voz) de persoas obtidas en lugares de acceso público

03-10-2023

CONTACTOS, COMUNICACIÓN E PRENSA

Comunicación, información e xestión sobre produtos e servizos. Inclúe contactos web e redes sociais

03-10-2023

ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES

Xestión de datos dos participantes en actividades extraescolares

03-10-2023

VIDEOVIXILANCIA

Gravación visual de persoas por motivos de seguridade

03-10-2023

Actividades de tratamento en calidade de responsable

Tratamento

Descrición

Datos dos órganos de goberno e concelleiros do Concello

Finalidades

Xestión de nóminas, Recursos humanos, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Por OBRIGA LEGAL do Responsable (artigo 6.1.c GDPR) conforme a Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local. e a Lei 19/2013, do 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Rexistros públicos

•  Organismos da Seguridade Social

•  Administración tributaria

•  Outros órganos da administración pública

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos para a xestión contable do Concello e os Organismos autónomos que dependen do mesmo

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión tributaria, inspección e recadación., Xestión económica-financeira pública, Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Provedores, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Administración tributaria

•  Outros órganos da administración pública

•  Tribunal de contas ou equivalente autonómico

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos fiscais de cidadáns para as remesas de impostos e as súas respectivas cobranzas IAE (Imposto de Actividades), IBI (Imposto Bens Inmobles), IIVT (Imposto Incremento Valor Terreo) e outras Taxas municipais

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión tributaria, inspección e recadación., Xestión económica-financeira pública

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Administración tributaria

•  Outros destinatarios de cesión:

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Rexistro das obrigacións fiscais e contables suxeitos á actividade económica (traballadores, provedores e contratistas)

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Clientes e usuarios, Provedores

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Administración tributaria

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen deste

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Publicacións, Procedemento administrativo, Xestión contable, fiscal e administrativa, Xestión económica-financeira pública, Xestión tributaria, inspección e recadación.

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

 

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Interesados lexítimos

•  Forzas e corpos de seguridade

•  Instituto Nacional de Estatística

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos relativos aos habitantes do municipio para as finalidades propias da Lei que regula o Padrón Municipal (Lei de Bases do Réxime Local)

Finalidades

Fins estatísticos, históricos ou científicos, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Padrón de habitantes, Gestión del padrón según la Ley de Bases de Régimen Local y demás normativa aplicable

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Interesados lexítimos

•  Órganos xudiciais

•  Forzas e corpos de seguridade

•  Outros órganos da administración pública

•  Instituto Nacional de Estatística

Transferencias internacionais

Non existen

 

Medidas de seguridade

Descrición xeral das

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de

medidas técnicas e

seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de

organizativas de

Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que

seguridade

conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Datos para a xestión contable de sancións recibidas ou emitidas por incumprimentos administrativos

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa, Procedemento administrativo, Xestión tributaria, inspección e recadación., Xestión económica-financeira pública, Xestión sancionadora pública

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e pola Lei 40/2015, do 1 de outubro, do Réxime Xurídico das Administracións públicas.

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal, Entidade privada

Categorías de interesados

Provedores, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Infraccións administrativas

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Órganos xudiciais

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Datos para a confección e xestión das nóminas dos funcionarios e persoal laboral do Concello e os Organismos Autónomos dependentes do mesmo (Normativa de Función Pública Aplicable)

Finalidades

Xestión de nóminas, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

•  Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Sindicatos e xuntas de persoal

•  Organismos da Seguridade Social

•  Administración tributaria

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión da prevención de riscos laborais e protección de datos persoais dos empregados

Finalidades

Prevención de riscos laborais servizo externo, Outras finalidades: , PROTECCIÓN DE DATOS

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de bolsas e cursos formativos e do persoal rexistrado aos mesmos para mellorar a actividade, o perfil ou a inserción laboral

Finalidades

Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria), Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

•  Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Estudantes, Solicitantes, Outros colectivos de interesados:

Criterios de conservación

Conservados por non máis tempo do necesario para manter os fins de INVESTIGACIÓN histórica, estatística ou científica

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais, Detalles do emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Rexistros públicos

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de

medidas técnicas e

seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de

organizativas de

Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que

seguridade

conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de candidatos para a cobertura de postos de traballo mediante a incorporación aos procesos de selección de persoal e ocupación de postos vacantes e as súas prácticas

Finalidades

Recursos humanos

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

•  Consentimento INEQUÍVOCO mediante unha clara acción do interesado (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Demandantes de emprego

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Detalles do emprego, Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de plans de pensións que facilita a organización ao persoal empregado

Finalidades

Recursos humanos, Xestión de nóminas, Outras finalidades: , GESTIÓN PLANES PENSIÓN

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Real Decreto Lexislativo 5/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Estatuto Básico do Empregado Público.

•  Para a execución dun CONTRATO ou precontrato co interesado (artigo 6.1.b GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados

Criterios de conservación

Conservados sempre que existan prescricións legais que ditaminen a custodia

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Detalles do emprego, Económicos, financeiros e de seguro, Transaccións de bens e servizos

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Entidades aseguradoras

•  Organismos da Seguridade Social

•  Administración tributaria

•  Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Sistema de información para poñer en coñecemento a comisión de actos ou condutas que puidesen resultar contrarios á normativa xeral ou sectorial que fosen aplicables á organización.

Finalidades

Recursos humanos, Denuncias internas

Lexitimación

•  Por un INTERESE LEXÍTIMO do Responsable do tratamento ou Terceiro (artigo 6.1.f GDPR) Lei 2/2023, do 20 de febreiro, reguladora da protección das persoas que informen sobre infraccións normativas e de loita contra a corrupción

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Clientes e usuarios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

XESTIN ECONMICO-FINANCEIRA PBLICA, Outros tipos de datos:

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Notarios, avogados e procuradores

•  Órganos xudiciais

•  Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Rexistro de entidades e empresas que se dan de alta no municipio

Finalidades

Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais, Procedemento administrativo, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local.

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada

Categorías de interesados

Asociados e membros, Representante legal

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Detalles do emprego, Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Rexistros públicos

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Rexistro de entradas e saídas dos documentos presentados ao Concello

Finalidades

Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Procedemento administrativo

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal, Entidade privada

Categorías de interesados

Propietarios ou alugueiros, Solicitantes, Cidadáns e residentes, Contribuíntes e suxeitos obrigados

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Detalles do emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Rexistros públicos

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Rexistro e control de animais perigosos e domésticos residentes ao municipio

Finalidades

Fins estatísticos, históricos ou científicos, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Padrón de habitantes

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 50/1999, do 23 de decembro, sobre o Réxime Xurídico da Tenencia de Animais Potencialmente Perigosos. Lei 4/2017, do 3 de outubro, de Protección e Benestar dos Animais de Compañía en Galicia.

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Propietarios ou alugueiros, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Atender as solicitudes dos cidadáns no exercicio dos dereitos que establece o GDPR

Finalidades

Procedemento administrativo, Xestión contable, fiscal e administrativa

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes

Criterios de conservación

Non existen

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Rexistro, xestión e resolución das brechas de seguridade en protección de datos.

Finalidades

Outras finalidades: , Procedemento administrativo, Gestión y resolución de las brechas de seguridad en protección de datos

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR)

Orixe dos datos

Entidade privada, O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Empregados, Clientes e usuarios, Provedores, Persoas de contacto, Representante legal

Criterios de conservación

Non existen

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Información comercial, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Interesados lexítimos

•  Entidades aseguradoras

•  Forzas e corpos de seguridade

•  Administración pública con competencia na materia

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Datos de cidadáns e residentes nas súas relacións co Concello e os organismos autónomos que dependen de leste e atención a queixas e suxerencias

Finalidades

Publicacións, Procedemento administrativo, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión económica-financeira pública, Xestión sancionadora pública, Outras finalidades: , ATENCIÓN CIUDADANA, QUEJAS Y SUGERENCIAS

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 19/2013, do 9 de

decembro, de transparencia, acceso á información e bo goberno. Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases de Réxime Local.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de servizos persoais efectuados por diversos departamentos de cultura, turismo e promoción cidadá (biblioteca, auditorio...)

Finalidades

Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria), Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 10/1990, de 15 de outubro, do Deporte. Lei 3/2012, de 2 de abril, do deporte de Galicia.

•  Para o cumprimento dunha misión realizada no interese público ou no exercicio de poderes públicos atribuídos ao responsable do tratamento (artigo 6.1.e GDPR) Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das Bases de Réxime Local.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes, Beneficiarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Clubs deportivos e federacións

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Gestión de las actividades que organiza el Ayuntamiento en espacios públicos y clubs deportivos

Finalidades

Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais

Lexitimación

•  Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Asociados e membros, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual, Tarxeta sanitaria, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Clubs deportivos e federacións

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de datos relativos aos habitantes para a xestión do cemiterio e dereitos funerarios

Finalidades

Padrón de habitantes, Outras finalidades:

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) art. 25.2.j da Lei

7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Interesados lexítimos

•  Administración tributaria

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de tramitacións para servizos de persoas, asociacións, comercios ...

Finalidades

Xestión contable, fiscal e administrativa, Prestación de servizos de solvencia patrimonial e crédito, Cumprimento/incumprimento de obrigas monetarias, Xestión de asistencia social, Fins de interese público baseados na lexislación vixente, Xestión económica-financeira pública

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 38/2003, do 17 de

novembro, xeral de subvencións.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Clientes e usuarios, Asociados e membros, Propietarios ou alugueiros, Solicitantes, Beneficiarios, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Sinatura electrónica, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Detalles do emprego, Económicos, financeiros e de seguro, Transaccións de bens e servizos

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Bancos, caixas de aforro e caixas rurais

•  Outras entidades financeiras

•  Entidades dedicadas ao cumprimento ou incumprimento de obrigas monetarias

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para a xestión dos servizos sociais do municipio

Finalidades

Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos selectivos (currículo), Xestión de asistencia social (con historial clínico), Xestión de asociados ou membros de entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, relixiosa ou sindical, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 13/2008, de 3 de

decembro, de servizos sociais de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Persoas de contacto, Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de

medidas técnicas e

seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de

organizativas de

Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que

seguridade

conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de servizos sociais persoais efectuados por varios departamentos de infancia e mocidade

Finalidades

Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos selectivos (currículo), Xestión de actividades asociativas, culturais, recreativas, deportivas e sociais, Xestión de asistencia social, Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 13/2008, de 3 de

decembro, de servizos sociais de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Pais ou titores, Representante legal

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e actividades sociais a persoas maiores e persoas con discapacidade

Finalidades

Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos selectivos (currículo), Xestión de asistencia social, Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria), Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 13/2008, de 3 de

decembro, de servizos sociais de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:, Outros datos identificativos:

Categorías de datos especiais ou penais

Saúde, só para efectos de baixas, grao de discapacidade ou pagamento de servizos sanitarios

Outro tipo de datos

Características persoais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

•  Entidades sanitarias

•  Organismos da Seguridade Social

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos e seguridade á muller

Finalidades

Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos selectivos (currículo), Xestión de asociados ou membros de entidades sen ánimo de lucro, cuxa finalidade sexa política, relixiosa ou sindical, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 13/2008, de 3 de

decembro, de servizos sociais de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Solicitantes, Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:, Tarxeta sanitaria

Categorías de datos especiais ou penais

Saúde, Violencia de xénero

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Económicos, financeiros e de seguro

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Asociacións e organizacións sen ánimo de lucro

•  Entidades sanitarias

•  Organismos da Seguridade Social

•  Forzas e corpos de seguridade

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión dos datos obtidos para o desenvolvemento de servizos, actividades sociais e seguimentos de procesos de desintoxicación

Finalidades

Xestión de bolsas de traballo ou xestión de procesos selectivos (currículo), Xestión de asistencia social, Xestión de asistencia social (con historial clínico), Fins de interese público baseados na lexislación vixente

Lexitimación

•  Polo interese lexítimo das ORGANISMOS PÚBLICOS no exercicio das súas funcións (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 13/2008, de 3 de

decembro, de servizos sociais de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes, Outros colectivos de interesados:

Criterios de conservación

Conservado por non máis tempo do necesario para manter os fins de arquivo en INTERES PÚBLICO

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Saúde

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

•  Entidades sanitarias

•  Organismos da Seguridade Social

•  Outros órganos da administración pública

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de actividades e talleres realizados por Protección Civil para a formación e concienciación da poboación, así como o soporte para a realización de simulacros de evacuación.

Finalidades

Recursos humanos

Lexitimación

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 7/1985, do 2 de abril, Reguladora das Bases do Réxime Local. Lei 17/2015, do 9 de xullo, do Sistema Nacional de Protección Civil, e demais normativa aplicable. Lei 5/2007, de 7 de maio, de emerxencias de Galicia.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Asociados e membros, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Sinatura manual, Outros colectivos de interesados:

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Características persoais, Circunstancias sociais, Académicos e profesionais, Detalles do emprego

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Xestión publicitaria audiovisual. Inclúe imaxes (foto/vídeo) e son (voz) de persoas obtidas en lugares de acceso público

Finalidades

Publicidade e prospección comercial

Lexitimación

•  Por un interese lexítimo en obter os datos de FONTES DE ACCESO PÚBLICO (artigo 6.1.f GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal, Fontes accesibles ao público

Categorías de interesados

Beneficiarios

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imaxes

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Organizacións ou persoas directamente relacionadas co responsable

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Comunicación, información e xestión sobre produtos e servizos. Inclúe contactos web e redes sociais

Finalidades

Publicidade e prospección comercial

Lexitimación

•  Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

•  Por unha OBRIGA LEGAL do Responsable do tratamento (artigo 6.1.c GDPR) Lei 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso a información pública e bo goberno.

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Clientes e usuarios, Persoas de contacto, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados non máis tempo do necesario para manter o fin do tratamento ou mentres existan prescricións legais que ditaminen a súa custodia.

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Información comercial

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

 

Tratamento

Descrición

Xestión de datos dos participantes en actividades extraescolares

Finalidades

Educación ensinos obrigatorios (primaria e secundaria)

Lexitimación

•  Consentimento EXPLÍCITO para fins determinados (artigo 6.1.a GDPR)

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Estudantes, Solicitantes

Criterios de conservación

Conservados durante NON MÁIS TEMPO DO NECESARIO para alcanzar os fins

Sistema de tratamento

Parcialmente Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Cargos públicos, Nome e apelidos, Enderezo postal ou electrónico, Teléfono, Imaxes, Tarxeta sanitaria

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

 

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.

Descrición

Gravación visual de persoas por motivos de seguridade

Finalidades

Videovixilancia, Outras finalidades: , Garantitzar la seguretat de les persones i instal·lacions

Lexitimación

 

Orixe dos datos

O propio interesado ou o seu representante legal

Categorías de interesados

Cidadáns e residentes

Criterios de conservación

Non existen

Sistema de tratamento

Automatizado

Categorías de datos

Datos identificativos

Imaxes

Categorías de datos especiais ou penais

Non existen

Outro tipo de datos

Non existen

Categorías de destinatarios

Cesións

•  Forzas e corpos de seguridade

Transferencias internacionais

Non existen

Medidas de seguridade

Descrición xeral das medidas técnicas e organizativas de seguridade

As medidas de seguridade implantadas corresponden ás previstas no anexo II (Medidas de seguridade) do Real decreto 311/2022, do 3 de maio, polo que se regula o Esquema Nacional de Seguridade (ENS) no ámbito da Electrónica de Administración, que se describen nos documentos que conforman a política de protección de datos e seguridade da información da nosa entidade.